മറ്റു ചാരിറ്റികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്

ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സംഭാവനകൾ പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല

ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി പ്രവ൪ത്തിക്കുവാ൯ ഒരു കൂട്ടായ്മ.

തികച്ചൂം സഹായം അ൪ഹിക്കുന്നവരേയും സഹായം ചെയ്യുവാ൯ സന്മനസ്സുളളവരേയൂം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാ൯ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേദി മാത്രമാണിത്.

more

Feel Like God’s online service is easy to use.

FAMILIES AND INDIVIDUALS: When home care ends, families often find themselves in possession of medical supplies, devices and equipment that has been lightly or never used. Rarely will suppliers accept returns of these items; even rarer will they offer a refund of any value. Many families are upset by the prospect of these supplies being wasted and would prefer that they are used to help someone else. Feel Like God is the answer!

VENDORS AND FACILITIES: Manufacturers, healthcare facilities and others often have excess inventory or lightly used equipment that they wish to donate. By becoming a Feel Like God Volunteer you can offer these items for donation.

Volunteers Needed

ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് contact@feellikegod.in എന്ന ഈമെയിലിൽ അയച്ച്‌ തരേണ്ടതാണ്.
Click Here To Download Volunteers Application Form

നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാം .

DISTRICT HELP LINES


Pathanamthitta
  • 9447061998
  • 9447230210

പരിചയപ്പെടൂ അശ്വതിയെ


  • Aswathy ( Trivandrum) :
    ചിലര്‍ വ്യത്യസ്തരാകുന്നത് അവര്‍ കാണുന്ന സ്വപ്‌നത്തിന്റെ പേരിലാകാം..അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വപ്‌നം കണ്ടു വ്യത്യസ്തയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത്, അശ്വതി. സാധാരണ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉയര്‍ന്ന ജോലി, സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം എന്നൊക്കെ സ്വപ്‌നം കാണുമ്പോള്‍ അശ്വതി കാണുന്ന സ്വപ്‌നം പട്ടിണിയില്ലാത്ത തെരുവിനെയാണ്.. .. Read More

Donate
Medical
Equipments

നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതും, എന്നാൽ നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാ൯ ... »

Donate
Your
Organ

നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നൽകാ൯ കഴിയുന്നത് തികച്ചും ഒരു പുണൃ പ്രവർത്തിയാണ്... »

Donate
Medicines
For Poor

നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായി നൽകാ൯ കഴിയുന്നവർ അതിനായി ബന്ധപ്പെടുക ... »

Gifts
For Poor
Children

നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ സൗജന്യമായി നൽകാ൯ കഴിയുന്നവർ അതിനായി ബന്ധപ്പെടുക ... »